Dagbladet Information august 1970

Turisterne

af Niels Ufer

Thy lejr 107
”Dette med ”turisterne” var et problem, som fra allerførste dag optog lejren og blev det næsten faste punkt på fællesmødernes dagsorden. Mens tallet af turister på hverdage – de blev en fredag optalt til 1260 – var overkommeligt, følte mange efterhånden, at det gik for vidt om søndagen. Efter en søndag med et anslået turisttal på 4000, påpegede en taler, at det var lige tåbeligt nok, at der var dobbelt så mange turister som indbyggere, ja, at det betød, at der stod to turister og gloede på ham personligt. Han foreslog derfor, at man lukkede lejren totalt af for de fremmede. Dette fik Anette fra kollektivet Nordkrog til at holde den måske bedste tale, som blev hørt under fællesmøderne. Hun læste op af en af de mange målsætningserklæringer, der var blevet fremsat af Henning Prins førlejrens start. Citatet stammer fra Ekstra Bladet: ”Vi vil have, at folk skal møde hinanden og holde op med at være bange”.
”Er vi ved at blive bange?”, spurgte Anette og fastholdt i den grad forsamlingen på disse idealer, at der ikke i mindst en uge var nogen, som rejste spørgsmålet om turisterne.
Men efter den tredje turist-søndag, hvor hovedvej A 11 endnu en gang var totalt blokeret og fem, måske seks tusinde turister havde oversvømmet lejren, og næsten voyeuristisk beskuet det par hundrede lejr-indbyggere, der ikke var taget til stranden, vedtog et fællesmøde, at nu måtte man lukke lejren, i hvert i en uge som et eksperiment”.

Dagbladet information august 1970:

Fiskerne

AF Niels Ufer


”På grund af Thy-lejrens nære tilknytning til Hanstholm-fiskerne, som fra første dag havde været trofaste gæster i Heste-Klaus´ øl-telt, var det naturligt at lade en fisker foretage den officielle indvielse den morgen, det nybyggede supermarked stod færdigt. Det skete ved 7-tiden, efter at et arbejdshold hele natten havde knoklet for at flytte varerne fra den gamle købmandsbutik over i nybygningen.
Til stede var foruden arbejdsholdet Hanstholm-fiskerne Daffy og Frede, g da Daffy var bedst skåret for tungebåndet, blev det ham, der fik lov til at klippe snoren over. Han tog imod denne indbydelse til trods for nattens anstrengelser hos Heste-Klaus og blev udstyret med en tromme. I spidsen for en procession, der i øvrigt bestod af en violinspiller og Frede samt arbejdsholdet, marcherede han derpå til sagte trommehvirvler og marseillaisen ind gennem forretningen. Højtideligt bad han Frede foretage det første indkøb. Frede kastede en plovmand på bordet og købte en kasse øl, som han – stadig i marchtempo – hejsede op på skulderen og vandrede videre med ud af butikkens udgangsdør. Her bevirkede den almene tilstand efter mange timers øl-drikning samt måske en vis sans for dramatiske effekter, at Frede snublede og tabte hele kassen op ad forretningens dørstolpe, hvorfra øllet fra en snes flasker løb ud på jorden.
Alle var enige om, at mere heldigt kunne en dåb ikke forløbe, og man satte sig i en hyggelig rundkreds, hvor Daffy underholdt med historier, mens der blev serveret kaffe og resten af indholdet i den tabte kasse.
Skønt lejren ligger 25 kilometer fra Hanstholm, ankommer dagligt en mængde fiskere, hvis fribyggeragtige syn på tingene har vist sig at matche i overraskende grad med forholdene i lejren. I mange henseender er f. eks. fiskernes arbejdsmetoder tiltalende: de tager ud i fire dage på Vesterhavet og træller for at fylde garnene. Når de vender hjem, kan de være heldige at medbringe flere, ja, mange tusinde kroner. Der skal nok findes nogle, som herefter straks står til søs igen, men vanen for det store antal, vi mødte, var i hvert fald en anden. Nemlig at gå i land og leve - godt - indtil det var nødvendigt at stå til søs igen.
Faktisk er forholdet mellem ”de beskidte langhårede” og fiskerne så godt, at det må have været en sælsom overraskelse for et mindretal, der er vant til at betragte sig selv som isolerede i forholdet til det øvrige samfund. Ikke desto mindre imødeså man i lejren med en vis bekymring den fiskeri-konflikt, som der er blevet talt så meget om. Var den kommet, havde der næppe været tvivl om, at fiskerne ikke alene fra Hanstholm, men også fra Skagen og Hirtshals ville have taget midlertidigt ophold i lejren – og så ville tallet nok have været større, end lejren kunne absorbere”.

Thy lejr 73

8. juli 1970. Der er stil over modtagelsen af lejrdeltagere og bilende gæster udefra, der skal ind og se på alt det, der dag efter dag skrives om i både lokale og landsdækkende aviser. Nogle af de store aviser har endog faste reportere i Thy-lejren (Frøstrup-lejren). TV følger også godt med. Det var godt stof med bred appel - til de forargede og til dem, der vil ruske lidt op i det gamle samfund med sjov tobak, alternativ livsstil, musik og (fri) kærlighed.

Dagbladet Information august 1970:

Det revolutionære
supermarked

Af Niels Ufer

John fik lyst til at bygge et supermarked. Det havde længe irriteret ham og andre i sommerlejren, at de to, måske tre tusinde indbyggere hver morgen (ved 10-tiden) måtte stå i lange køer for at få et rundstykke og morgenmælken. Og den købmandsbutik, der var indrettet i et hjørne af den halvt nedbrændte gård, som foreningen Det ny Samfund havde købt af Leo Kari, kunne med en daglig omsætning på 15.000 kr. slet ikke følge med. Seks-syv mennesker i rollerne som ekspedienter blev stressede af at rende rundt og falde over hinandens ben bag disken. Og mange mennesker opgav simpelthen at købe ind i lejren, fordi der altid var for meget tryk på. De, som havde biler, kunne køre den syv kilometer lange tur til Frøstrup for at gå i Brugsen, til Spar-købmanden eller hos Købmand Jensen - men kun de færreste i sommerlejren har biler.
John, der er TV-fotograf, havde den fordel, at han også kunne stable nogle penge på benene. Han havde netop vundet en præmie for en kortfilm, så derfor kunne han tillade sig at bestille varer hos Thisteds tømrerkonge, en solid borger, der viste sig at være en flink fyr, man kunne være på fornavn med. Han hedder Otto. Han dels solgte, dels forærede John tilstrækkeligt med tømmer til at projektet kunne starte. Og blive realiseret på tre dage. Pris: fem-seks tusinde kroner. Det sjove ved den historie er naturligvis først og fremmest, at man kan lave et supermarked med 140 kvadratmeter butiksplads på tre dage. Dernæst at det kan gøres for så få penge - der med lejrens omsætning vil kunne afdrages på få uger. Alene disse talmæssige succes´er er perspektivrige: Tænk hvis f.eks. en gruppe aktivister opstiller en børnehave i en weekend og præsenterer myndighederne og offentligheden for en fuldt færdig institution!
Mange mennesker, som ankommer til lejren, stiller i begyndelsen ret bastante spørgsmål i retning af: ”Hvad er Det ny Samfunds program”? I løbet af kort tid finder de ud af, at et sådant program ikke eksisterer, og at der snarere er tale om forskellige idéer, som ikke kan nedfældes på et stykke papir, al den stund der næppe findes en papirkvalitet, der er så solid, at den kan bære så
store modsigelser uden at briste. Eller også har man dannet sig et eller andet fikst billede af det ny samfund og bestræber sig på at påvise, at ”det nye samfund jo i virkeligheden er en lille model af det gamle”. Det skete eksempelvis for forfatteren Peter Ronild, hvis polemik med lejrens indbyggere i det par dage, han var der, på forhånd var dømt til det rene skænderi og frembringelse af dårlige vibrationer. I mere vid forstand er alle, der møder med fasttømrede teorier, dømt til skuffelse. Og det er måske her, vi kan være inde ved kernen i en lejr som Thy-lejren.
Åbenheden er normen. Går man sig en aftentur, kan man ikke undgå at blive inviteret på en chillum her, en bajer der, en kop the hist og en pandekage pist. Man behøver ikke engang en tromme, men bare en bordplade eller et stykke brænde for at kunne hamre med på en af de mange monotone, men til tider fantastisk vibrerende aftenkoncerter rundt om bålene i den kolde aftenluft. Om dagen kan man enten lege yogi og kontemplere eller også tømme skraldebøtter, hente brænde bygge hus, opbygge læhegn, flytte rundt på teltene, stå i butik, lave mad, sælge radiser, brød, fisk, is, saftevand eller sæbeboble-dimser. Man kan diskutere, elske, gå tur - eller spørge turisterne om de vil støtte lejren med en femmer.

 

Dagbladet Information august 1970:

Ideerne
bag Thylejren

Af Leif Varmark

Thy lejr 09A

Datering: 03.07.1970

3. juli 1970. Før den "officielle" åbning af Thy-lejren (Frøstrup-lejren). To af "lederne" - organisatorerne - Henning Prins og Leo Jespersgaard. Inde i teltet ses Mariann Brandt og Kirsten Amby(2 Thisted-piger). Det ny Samfund havde købt "Trægården" og 40 tdr. land jord på initiativ af Leif Varmark og Henning Prins. De inddrog arkitekten Leo Jespersgaard i forberedelsen, og de tre kom til at udgøre lejrens daglige ledelse under den mindre smigrende betegnelse "juntaen". Da Thy-lejren gav muligheder for at eksperimentere med nye ledelsesformer, var der store forventninger til, at det daglige fællesmøde kunne fungere som et slags demokratisk forum. Det kom imidlertid ikke altid til at holde stik. Her er alt ny nu fryd og gammen - dagen før det går løs og den store invasion  . . .

Foto: Tage Jensen


Der har været en del uenighed, for ikke at sige mytedannelse, om meningen med Det ny Samfunds Sommerlejr. Er den et farligt politisk eksperiment i hippie-forklædning, en totalt udflippet foranstaltning eller blot en lidt avanceret campingplads, hvor beboerne selv skal fjerne deres affald?
Og arrangørerne, folkene bag? Er det nogle smarte fyre, som forsøger at skaffe sig lidt ”image” og lidt mønt under dække af ungdomsoprøret, er de dygtige, revolutionære politikere eller blot en samling småskøre eksistenser, som prøver at få det en smule skægt for sig selv og andre?
Det er ikke muligt at beskrive intentionerne bag sommerfestivalen. Hver mand møder op med sine ideer og visioner, og betegnelsen ”Det ny Samfund” er så vidtspændende og fantasibefordrende, at den næppe kan samles til nogen fast ”ideologi” eller ”strategi”. Jeg vil derfor forklare mine intentioner og min hensigt med at ødelægge tre måneder af mit helbred til
at forberede sommerfestivalen:


Indadtil: At få miljøets medlemmer til at fungere bedre sammen gennem praktisk arbejde
og ved fælles løsning af fælles problemer. ¤ At lære anderledes tænkende personer og
grupper at kende, at lære at acceptere indbyrdes forskelligheder og udvikle gensidig tolerance.
Afvikling af frustrationer. ¤ At eksperimentere og udvikle nye strukturer og nye former for
kommunikation. ¤ At lære at fungere i kaos eller i spontant opståede situationer. ¤ At blive vant
til at handle under skiftende vilkår og klare uforudsete episoder uden paranoia. ¤ Udvikling af
nye aktive folk, som kan handle selvstændigt og konstruktivt, som kan tage fornødne initiativer
og som kan skaffe sig fornødent overblik og kendskab til miljøets administrative og politiske
muligheder. ”Kadrer”. ¤ At motivere til større teoretisk og historisk interesse.


Udadtil: At bryde igennem de venstreorienteredes traditionelle isolering. Afvikle karakteren
af ”enklave” i det bestående borgerlige samfund. ¤ At vise gennem et praktisk fungerende
eksempel, at vi er en gruppe af flinke, dygtige, intelligente og hyggelige mennesker, som intet
har at gøre med det billede, massemedierne har skabt af os. ¤ At smugle en masse nye idéer,
tanker og visioner ud til folk ved hjælp af det nye presse-image. ¤ At statuere et eksempel: Vi
er mange og kræver at blive respekteret. ¤ At drage nært beslægtede grupper og personer ind
i miljøet og turne dem på, dvs. indgyde folk politisk mod og gøre dem længselsfulde efter at gå
i aktion for at skaffe sig indflydelse over eget arbejde og egen hverdag. ¤ At vise at enhver
form for strissere, herunder psykostrissere, er overflødige i et demokratisk land.

Dagbladet B.T. juli 1970:

Nysgerrige thyboer kigger
hippier - måtte betale
efter hvor store biler er

THISTED – B.T.: Ikke engang kongeskibets besøg i Thisted kunne konkurrere med den
lokale interesse for Det ny Samfunds store sommerlejr i Frøstrup cirka 20 kilometer nordøst
for Thisted. Flere tusinde nysgerrige - størsteparten landmænd - sværmede i og omkring
sommerlejren for at opleve ungdom i fri natur og fri dressur. Interessen for at opleve rigtige
hippier og aktivister fra hovedstaden på nært hold var så stor, at lejrledelsen tog tre til fem
kroner i entré af de gæstende biler.
”De små biler slipper med tre kroner, mens de store amerikanske må af med mindst fem
kroner”, siger Leif Varmark, der hører til Det ny Samfunds administrationsgruppe.
”De lokale beboere har fri adgang, og det er helt forståeligt, at de vil hilse på deres nye
naboer. Vi tror ikke, der bliver det mindste vrøvl med beboerne i Frøstrup, for de godt 800
gæster, som allerede er flyttet ind i sommerlejren, sætter jo omsætningen i vejret i de lokale
forretninger”, siger Leif Varmark.
Det kniber stadig med at få lejrdeltagerne interesseret i de forskellige arbejdsopgaver.
Men administrationsgruppen tager det helt roligt og gav i aftes deltagerne yderligere et døgn
til - som man udtrykte det - ”at samle tankerne og flippe ud i … der er plads til at flippe
overalt”, sagde en af lederne.
Det ny Samfund er i aktivistkredse kendt som den bløde fløj med de positive
demonstrationer. Sommerlejren i Frøstrup er derfor ikke nogen aktiviststorm på Thy, men
derimod en fredelig og velorganiseret masseferie, der skal bevise, at mennesker kan
samarbejde uden ledere og på helt frivillig basis.
”De skrappe aktivister kommer ikke her i lejren, for de betragter os som upolitiske
svæklinge, fordi vi ikke er med ved ambassade-demonstrationer og lignende”, siger Leif
Varmark.
”Men vi mener selv, at vore aktioner har meget mere politisk bid”.
Håndboldlandsholdets ”vildmand” Palle Nielsen er med i lejren og er med til at skabe
stemning. Hele søndagen underholdt han med bongotrommer og sang.

Aktuelt, 24. april 1971:

Bødestraf til de 14 kirkestormere

 Thy lejr 174

31. august 1970. Thy-lejren (Frøstrup-lejren). De anholdte aktivister blev mødt med kraftige mishagsytringer fra flere hundrede mennesker, som stod tæt på kirken i Hjardemål. Politiets hunde gav også deres gøen med. Folks efterladte køretøjer skabte i øvrigt trafikkaos på landevejen. Politiet havde virkelig noget at se til.

Foto: Tage Jensen

25 dagbøder á 20 kr. til de 13 aktivister, 35 dagbøder til den 14.

Thisted: 13 af de 14 kirkestormere, der de sidste tre dage har fåetderes sag behandlet ved en domsmandsret i Thisted, blev i går idømt25 dagbøder á 20 kr. med forvandlingsstraffen 25 dages hæfte. Den fjortende aktivist fik 35 dagbøder á 20 kr. med forvandlingsstraf 35 dages hæfte, da han yderligere var tiltalt for vold mod politimandunder besættelsen af Hjardemål Kirke den 31. august sidste år. De tiltalte udbad sig betænkningstid med hensyn til appel.

Anklageren, politimester Jørgen Bodenhoff, Thisted, havde begæret straf med frihedsberøvelse i 60 dage, men landsretssagfører JørgenJacobsen, København, havde begæret sine klienter frifundet.

- Jeg vil ikke tilråde at appellere i denne sag, men det bestemmer mine klienter jo, sagde Jørgen Jacobsen efter domsafsigelsen i gåreftermiddag. Politimester J. Bodenhoff siger, at han ikke ved, om han vil appellere til landsretten.

Aktionens formål

Det, der har været afgørende for mine klienter og mig undre sagen, har været at få selve aktionens formål gjort forståeligt, siger Jørgen Jacobsen, - og det mener jeg, dommene viser er lykkedes så nogenlunde. Nu er blot klagesagen tilbage, som vi har rejst mod politiet, og den fastholder vi. Efter retsplejelovens § 814 tiltaler vi politiet for myndighedsmisbrug under kirkeaktionen, under transporten til og i Ålborg arrest.

Kollektiv dom

Gårsdagens retsmøde gik med procedurer fra anklager til forsvarer. 

- Alle de tiltalte må være ansvarlige for de voldshandlinger, vidner har beskrevet her i retten, sagde politimesteren. Han fremførte, at det ikke kunne bevises, hvem af de femten tiltalte, der havde kastet medmursten og stole samt slået en civil i hovedet med en jernstang, men da de tiltalte flere gange havde fremhævet aktionens kollektive karakter, mente politimesteren, at de også måtte modtage en kollektiv dom.

Politimesteren fortalte i sin timelange procedure om bevæggrundene bag befolkningens aktion for at få besætterne ud af Hjardemål kirke.

Han nævnte Frøstruplejren, og alle de ting, befolkningen havde sat iforbindelse med den, samt den irritation, lejren efterhånden blev for dele af befolkningen.

- Derfor svingede den stemning, der ved Frøstruplejrens begyndelse havde været velvillig nysgerrighed over til at blive en afstandstagen.

Det viste sig jo også, at nogle bruge Frøstruplejren som camouflage, sagde politimesteren i retten. Han begærede, at de tiltalte blev idømt domme, som de tiltalte i retssagerne efter demonstrationerne i forbindelse med verdensbankkongressen sidste efterår. I verdensbanksagerne faldt domme på 60 dages hæfte.

Ophæver hinanden

Landsretssagfører Jørgen Jacobsen begærede sine klienter frifundet, idet han mente, at de to paragraffer, aktivisterne var tiltalt efter, ophæver hinanden. Han mente, at en kirke ikke på samme tid kan være et offentligt hus og et hjem. Han anførte endvidere, at der sammenholdt med de tiltaltes indrømmelser og vidneforklaringerne kun kunne rejses en sag efter politivedtægtens §16 om uretmæssigt ophold på offentligt sted. Landsretssagføreren fandt det ikke bevist, at besætterne havde kastet med forskellige genstande, og han mente ikke, at anklageren havde anskueliggjort, hvem af de femten tiltalte, der havde udført de forskellige handlinger. På det grundlag afviste han, at der skulle dømmes kollektivt for vold i sagen og begærede i øvrigt sine klienter frifundet.

Reim

BOG OM THYLEJREN

I 2010 udgav forlaget Knakken en bog om Thylejrens historie fra 1979 og frem til 2010 i anledning af 40 års
jubilæet.

Bogen behandler både begivenhederne i og omkring Thylejren i 1970 - men knytter samtidig en historisk tråd
til årene efter - og her ikke mindst Thylejrens kamp for overlevelse.

Læs bogen i billeder herunder - eller udskriv/download den.

Kirkebesættelse

Klitmøller ejendomme - efter matrikelnumre
 

1 2a 3 3b 3c 3f 3g 3i 3k                      
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

Film fra Lildstrand

 En byhistorisk vandring i Lildstrand - anno 2019 - ved Christen Axelsson og Ellen Margrethe Thomsen.

Christen Axelsson har interviewet 5 ældre fiskere fra Lildstrand. Det er der kommet to små film ud af.
Filmene kan ses her:
Lildstrandfiskere fortæller. Første film.

Lildstrandfiskere fortæller. Anden film

 

Om Redningsstationen i Lildstrand 1852-1975. To film á 20 og 25 min.s varighed.
Det barske liv som redningsmand ved Vestkysten illustreret ved Redningsstationen i Lildstrand, hvorfra mange søfolks liv blev reddet.
Den ene film fortæller, hvordan redningstjenesten blev til, og hvad det til tider farlige arbejde bestod i.
Den anden film beskriver tre hårde og risikable redninger, og hvordan antal redninger så ud i forhold til andre redningsstationer i Thy.
 
Den tredie film handler om stormfloden, der ramte Lildstrand i 1981.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lildstrand - Stormflod 1981
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beretninger om livet som fiskere: Tage Nielsen

Thisted Sømandshjem

Interview med bestyrer af Thisted Sømadshjem Emilie Petersen, der boede Solbakkevej 33. Interviewet er lavet i efteråret 1980 af nabo Kaj Kålund.

 

Thisted Sømandshjem

Interview med bestyrer af Thisted Sømandshjem Emilie Petersen, der boede Solbakkevej 33. Interviewet er lavet i efteråret 1980 af nabo Kaj Kålund. 

Fru Petersen fortæller om sit forhold til sømandshjemmet, om senere provst Georg Westh i Sjørring, om mavesår og helbredelse, om ferie og fridage og tøj- og personvask på sømandshjemmet.

(Optagelsen kommer lidt humpende i gang, men bliver stabil efter det første minut eller to.)

 

Vævemester Erik Poulsen fortæller om uldspinderiet i Thisted

Erik Poulsen

Vævemester Erik Poulsen (1918-2006) blev 15 år gammel ansat på Thisted Uldspinderi, der dengang hed Undéns Fabrik. Her arbejdede han under sin far Poul Christian Poulsen, der kom til Uldspinderiet som vævemester i 1903. I 1948 blev P.C. Poulsen afløst som vævemester af sønnen Erik, der fortsatte på fabrikken, indtil han gik på efterløn i 1978.

Interview ved Orla Poulsen ca. 1985 - hvor vævemesteren fortæller Uldspinderiets historie og arbejdsprocesser ud fra nogle billeder, han iagttager. Klik herunder for at høre interviewet:

 

Tilladelse til materiale med oplysninger om private forhold

 

Arkivmateriale, der indeholder oplysninger om rent private forhold, er først frit tilgængeligt, når det er over 75 år gammelt. Du kan søge om tilladelse til at se materialet, selvom der ikke er gået 75 år.

Arkivloven fastsætter fristerne

Det er arkivloven, der fastlægger, hvornår arkivmateriale bliver frit tilgængeligt, så alle kan bestille og benytte det på læsesalen. Fristen er 75 år for materiale, der rummer oplysninger om rent private forhold. Fristen skyldes hensynet til privatlivets fred.

For andet arkivmateriale er fristen 20 år.

Oplysninger om private forhold

Private oplysninger er oplysninger om bl.a. økonomiske, helbredsmæssige, religiøse, seksuelle og politiske forhold.

Sådan søger du om tilladelse

Du kan søge om tilladelse til at se arkivmaterialet, selvom der ikke er gået 75 år

Det skal du være opmærksom på, når du søger om tilladelse

Du vil blive bedt om at oplyse dit formål med ansøgningen. Samt navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Efter modtagelsen af ansøgningen kontakter vi dig straks med henblik på at oplyse om sagsgangen.

Du skal også søge om tilladelse, selvom det er din egen sag. Ansøgning sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Søger du om tilladelse til at se materiale, der omhandler nulevende myndige personer vil du blive bedt om at vedhæfte et samtykke fra vedkommende. Er personen død, skal du vedhæfte samtykke fra alle efterkommere i lige linje og/eller ægtefælle. 

Det er din opgave som ansøger at indhente de nødvendige samtykker. 


Sådan er sagsgangen, når du søger om tilladelse

Når vi har modtaget din ansøgning starter vi med at undersøge, om vi har det materiale, du efterspørger. Det er ikke altid tilfældet.

Når vi har behandlet sagen, vil du modtage en e-mail med et link til svaret på din ansøgning.

Hvis arkivmaterialet ikke er afleveret til arkivet, skal ansøgningen sendes til den forvaltning, der har skabt sagen.

Har du fået tilladelse, vil du blive bedt om at underskrive, at du vil overholde de vilkår, vi har sat som betingelse for din tilladelse. Et vilkår kan fx være, at du ikke må offentliggøre de oplysninger, du kan læse i arkivmaterialet.

Når du har fået tilladelse, kan du benytte materialet på arkivets læsesal. Er der tale om en sag, der i omfang kun rummer få dokumenter, sender vi en digital kopi til dig. Vi vil i din tilladelse skrive, hvordan du vil kunne se materialet.


Hvis du har spørgsmål!

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål undervejs i ansøgningsprocessen.

Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune
J.P. Jacobsens Hus
J.P. Jacobsens Plads 8
7700 Thisted
e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tlf. 99 17 28 43

Hvor vejene mødes. Historier fra Sundby og Vildsund

I 2011 mødtes en gruppe historieinteresserede folk fra Vildsund og Sundby omkring indsamlingen af kilder og beretninger fra deres lokalområde, nemlig Vildsund og Sundby. Det blev til en udgivelse med på Forlaget Knakken under ledelse af arkivar Thomas Norskov, Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune.

Download bogen ved at klikke på billedet herunder.

Hvor vejene mdes forside

Historien om en hane

Instruktør Jørgen Vestergaards lille film er optaget omkring 1988, hvor billedhugger Henning Wienberg Jensen arbejdede med fremstillingen af skulpturen af hanen, der er opstillet på Lille Torv i Thisted. Filmen er optaget for små midler på video og følger de forskellige faser, hvor Wienberg hjemme på Mors modellerer på sin hane og med håndværksmæssig hjælp får lavet en gipsform, så hanen kan blive støbt i bronze. Undervejs fortæller han energisk og morsomt om sit arbejde.

Erindringer fra Snedsted:

"EFTERKRIGSBØRN"

efterkrigsbrnOtte klassekammerater fra Snedsted - alle født 1947-48 udgav en erindringsbog i september 2018. I bogen beskriver de deres opvækst i og omkring Snedsted fra deres fødsel, indtil de forlod Snedsted Skole efter realeksamen. Bogen dækker således tiden fra 1947 til 1965. Hver især fortæller de om familie, det omgivende samfund, begivenheder som havde betydning for dem m.m.. Alle otte forfattere kommer fra forskellige miljøer i Snedsted by og fra landet omkring Snedsted. 
 
 
 
_________________________________
Se herunder optagelserne fra forestillingerne

TEUTONERNE REJSTE PENGENE


”Den duft af gammelradikal gymnastiksal, der hviler over foretagendet, kan ikke skjule, hvad Kulturfonden bliver brugt til – en udvanding af det professionelle kulturbegreb. Når Kulturfonden i samme møde bevilger 350.000 kr. som særstøtte til Gladsaxe Teaters opsætning af ”Odysseen” og en kvart mio. kr. til stationsbyen Snedsted, hvor glade og passionerede amatører vil lave totalteater om teutonerne, er der tale om en højst uheldig forplumring af begreberne”.
 
080103 33Det var direkte tale fra Morgenavisen Jyllands-Postens lederskribent, der ikke havde store tanker om Snedsteds kunstneriske formåen. Laurids Mortensen, der blev en ledende kraft i projektet, replicerede: ”Spørgsmålet er, om det ikke er forsamlingshuskulturen, der skal bygges på. Måske er det alligevel dér, tingene udvikler sig og ikke på Det kongelige Teater”.
Det såkaldte ”Kulturprojekt Teutonernes Rejse” blev et hit og ikke blot i Snedsted, men viden om. Og mens de fleste har glemt, hvad Morgenavisen JyllandsPosten troede, man formåede i Snedsted – ja, så blev teaterprojektet husket, fordi det kun var begyndelsen til et lokalt kulturelt flagskib med Snedsted-folk både ved roret og pumperne.
 
”Teutonernes Rejse” var oprindeligt arbejdstitlen på et 1,2 meter højt og 50 meter langt relief, som lærer og billedkunstner Jørgen Skourup, Thisted, foreslog Snedsted. Men allerede i 1990 forlød det i pressen, at ”Teutonernes Rejse” skulle realiseres som et gigantisk teaterprojekt med et budget på 2,1 mio. kr. Den statslige, men uafhængige Kulturfonden - med højskolemanden Niels Højlund i spidsen – støttede idéen med en kvart mio. kr. og - som det fremgår af aviscitatet - til nogens store forargelse!
 
Den selvejende institution ”Teutonernes Rejse” blev stiftet 22. januar 1992. Projektet blev en bragende succes.
”Teutonernes Triumf i Snedsted” skrev Thisted Dagblad på sin kioskbasker. „Dette er ingen anmeldelse - men en stærk anbefaling til thyboerne om at drage til Snedsted og få en fantastisk oplevelse. Det kan ikke genfortælles, men skal opleves på stedet“, skrev Harry Hjaltelin, og han var kommet helt fra Lønnerup.
To års arbejde med at organisere, samle penge og vække opmærksomhed for sagen blev omsat til otte forestillinger på Snedsteds friluftsscene – og et par opførelser i den sydfranske by Orange, som virkelighedens teutonere passerede undervejs til nederlaget til den romerske hærfører Marius. Projektets tema lå i forlængelse af de bestræbelser, der siden begyndelsen af 1980erne havde engageret Snedsted-borgerne i deres by.
 
Projektets ankermand, Karl Erik Jensen, formulerede det således: „Stoltheden og glæden ved at være bosat i Thy har alle thyboer og tilflyttere. Men ”afviklingsspøgelset” truer vor eksistens, og det er nødvendigt på utraditionel vis at gøre opmærksom på udkantsproblematikken, som i dag bringer området i krise. Risikerer vi, ligesom teutonerne for 2000 år siden, at bukke under i det store Europa, eller er vi i stand til at få noget positivt ud af et nyt, stort indre marked?
 
Er det muligt med et utraditionelt samarbejde og med kulturen som løftestang at løfte en hel egn fra afvikling til udvikling?“ Teksten var af forfatteren Bent Haller, musikken stod Anders Koppel for, og instruktionen var lagt i hænderne på endnu en professionel, Anne Marie Malle Klixbüll, der arbejdede som assistent for Peter Langdal på Betty Nansen Teatret i København. Undervejs erstattede hun Per Brahe, som forfatteren ikke kunne komme overens med. „Den var gal med kemien”, begrundede Bent Haller. Men ellers bestod resten af det 140-200 mand store ensemble af „glade amatører“ fra Snedsted og opland.
 
Kulturfonden var som nævnt hovedsponsor fra begyndelsen. Der blev ikke rejst de ønskede 2,1 mio kr., men det lykkedes dog at skaffe knap 1,1 mill. kr. gennem sponsorbidrag og billetindtægter og dermed bevise, at man kunne mere, end Morgenavisen Jyllands-Posten spåede. I modsætning til forfædrene vendte Snedsteds teutonere tilbage allerede i 1996 med rockoperaen „Ebbe Skammelsen“. Konceptet var det samme: Tekstforfatter og komponist, Johnny Larsen og Lotte Rømer, var hentet „udefra” – og den efterfølgende turné gik til Kecskemet i Ungarn.
I 2000 opførte Snedsted-teutonerne Preben Harris´ og Sebastians bearbejdelse af H. C. Andersens eventyr „Nattergalen“ på friluftsscenen i Snedsted og i Podébrady i Tjekkiet.
(Uddrag af Thisted Købstads Historie, bd. 3, forlaget Knakken, 2003)


I 2003 opførtes "Sangen om sangen om røde kappe"
I 2006 opførtes "Prins Buris og Liden Kirsten"
I 2009 opførtes "Stærke viljer"
I 2012 opførtes "Helvig"


Efter knap 25 år besluttede besluttede en generalforamling i 2016 at lukke projektet
 
 _____________________________
 

Teutonernes Rejse 1993

Optagelse fra TV-MIDT VEST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prins Buris og Liden Kirsten

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sangen om den røde kappe

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nattergalen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebbe Skammelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stærke viljer

Helvig alletiders kvinde

 

 

 

Index til Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred

Index til stikkordsregister

Vejledning i at søge 

Når du søger, skriver du hele eller dele af ord/talværdier, ganske som var det Google, du var igang med at søge på. Du kan også med fordel begrænse dine søgninger med +/- (ligesom på Google) f.eks:abort +sygehus -1976: find poster hvor ordet 'abort' optræder og hvor ordet 'sygehus' optræder men hvor '1976' ikke optræder.

Stikordsregister til pressefotograf Tage Jensens scrapbøger

Index til stikkordsregister

Vejledning i at søge 

Når du søger, skriver du hele eller dele af ord/talværdier, ganske som var det Google, du var igang med at søge på. Du kan også med fordel begrænse dine søgninger med +/- (ligesom på Google) f.eks:abort +sygehus -1976: find poster hvor ordet 'abort' optræder og hvor ordet 'sygehus' optræder men hvor '1976' ikke optræder.

Stikordsregister til Sydthy-årbogen

Index til stikkordsregister

Vejledning i at søge 

Når du søger, skriver du hele eller dele af ord/talværdier, ganske som var det Google, du var igang med at søge på. Du kan også med fordel begrænse dine søgninger med +/- (ligesom på Google) f.eks:abort +sygehus -1976: find poster hvor ordet 'abort' optræder og hvor ordet 'sygehus' optræder men hvor '1976' ikke optræder.

Fotosamlingen på LATK - navneindex

Index til arkivets samling af papirbilleder. En stor del af billeder er digitaliseret og upladet til thisted.visbilleder.dk

Find databasen her

Vejledning i at søge 

Når du søger, skriver du hele eller dele af ord/talværdier, ganske som var det Google, du var igang med at søge på. Du kan også med fordel begrænse dine søgninger med +/- (ligesom på Google) f.eks:abort +sygehus -1976: find poster hvor ordet 'abort' optræder og hvor ordet 'sygehus' optræder men hvor '1976' ikke optræder.

 

Index til Historisk Årbog for Thy og Han Herred

Historisk Årbog er udgivet af Historisk Samfund siden 1906. Knud Søgaard har digitaliseret hovedparten af de mange artikler, der kan læses her via hjemmesiden som pdf-filer. Til artiklerne er der udarbejdet index som kan tilgås her. Når man har fundet frem til artikel, man ønsker at læse, går man ind i den pågældede årbog og finder artiklen via et pdf-link.

 

Index til Historisk Årbog for Thy og Han Herred

Historisk Årbog er udgivet af Historisk Samfund siden 1906. Knud Søgaard har digitaliseret hovedparten af de mange artikler, der kan læses her via hjemmesiden som pdf-filer. Til artiklerne er der udarbejdet index som kan tilgås her. Når man har fundet frem til artikel, man ønsker at læse, går man ind i den pågældede årbog og finder artiklen via et pdf-link.

 

Thisted Bys ejendomme realregister mm

Find oplysninger om Thisted Bys ejendomme og deres beboere via det såkaldte realregister til skøde- og panteprotokoller. Sigrid Brandi har indtastet alle oplysningerne, som her kan tilgås via dette link:

Oplysninger på ejendomme i Thisted

Vejledning i at søge 

Når du søger, skriver du hele eller dele af ord/talværdier, ganske som var det Google, du var igang med at søge på. Du kan også med fordel begrænse dine søgninger med +/- (ligesom på Google) f.eks:abort +sygehus -1976: find poster hvor ordet 'abort' optræder og hvor ordet 'sygehus' optræder men hvor '1976' ikke optræder.

Fotosamlingen på LATK - emneindex

Index til arkivets samling af papirbilleder. En stor del af billeder er digitaliseret og upladet til thisted.visbilleder.dk

Find databasen her

Vejledning i at søge 

Når du søger, skriver du hele eller dele af ord/talværdier, ganske som var det Google, du var igang med at søge på. Du kan også med fordel begrænse dine søgninger med +/- (ligesom på Google) f.eks:abort +sygehus -1976: find poster hvor ordet 'abort' optræder og hvor ordet 'sygehus' optræder men hvor '1976' ikke optræder.

 

Index til fotograf Klaus Madsens arkiv

Fotograf Klaus Madsen har doneret store dele af sit arbejde som pressefotograf på Thisted Dagblad til Lokalhistorisk Arkiv. Frem til ca år 2000 består samlingen af negativer, som i øjeblikket er ved at blive indscannet af dygtige frivillige på arkivet. I perioden mellem 2000 til ca. 2018 er samlingen digital. Dette index dække denne periode.

Index til fotograf Klaus Madsen samling (ca. 2000 til ca. 2010)

Vejledning i at søge 

Når du søger, skriver du hele eller dele af ord/talværdier, ganske som var det Google, du var igang med at søge på. Du kan også med fordel begrænse dine søgninger med +/- (ligesom på Google) f.eks:abort +sygehus -1976: find poster hvor ordet 'abort' optræder og hvor ordet 'sygehus' optræder men hvor '1976' ikke optræder.

Fotograf Jens Steffensens arkiv

Jens Steffensen var i mange år indehaver af forretningen Fotomagsinet i Thisted. Da den blev afhændet startede han et produktionsselskab, der leverede på stills og levende billeder til pressen. Blandt andet en del luftfotos. Arkivet dækker løseligt en periode fra midten af 1950´erne til midten af 1970´erne.
Jens Steffensen døde i 2018.

Index til fotograf Jens Steffensens arkiv

Vejledning i at søge 

Når du søger, skriver du hele eller dele af ord/talværdier, ganske som var det Google, du var igang med at søge på. Du kan også med fordel begrænse dine søgninger med +/- (ligesom på Google) f.eks:abort +sygehus -1976: find poster hvor ordet 'abort' optræder og hvor ordet 'sygehus' optræder men hvor '1976' ikke optræder.

Lokalsamlingen af trykte bøger

På arkivet opbevares en næsten komplet samling af trykte bøger, der enten handler om Thy - eller er relateret til Thy. Samlingen er tilgængelig for publikum på arkivets læsesal, men er ikke til udlån.

Index til Lokalsamlingen

Vejledning i at søge 

Når du søger, skriver du hele eller dele af ord/talværdier, ganske som var det Google, du var igang med at søge på. Du kan også med fordel begrænse dine søgninger med +/- (ligesom på Google) f.eks:abort +sygehus -1976: find poster hvor ordet 'abort' optræder og hvor ordet 'sygehus' optræder men hvor '1976' ikke optræder.

Avisudklipsamlingen på Lokalhistorisk Arkiv

Som overskriften fortæller er dette en database med et stikordsregister til en samling af avisudklip. Men kun et index. Har du brug for at se en artikel kan du skrive til arkivet, der derefter vil fremsende en kopi af artiklen. Skriv til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Link til at søge i databasen finder du her 

Vejledning i at søge 

Når du søger, skriver du hele eller dele af ord/talværdier, ganske som var det Google, du var igang med at søge på. Du kan også med fordel begrænse dine søgninger med +/- (ligesom på Google) f.eks:abort +sygehus -1976: find poster hvor ordet 'abort' optræder og hvor ordet 'sygehus' optræder men hvor '1976' ikke optræder.

Thisted Dagblad emneindex 1981-2003

Som overskriften fortæller er dette en database med et stikordsregister til Thisted Dagblad 1981-2003. Men kun et index. Har du brug for at se en artikel kan du skrive til arkivet, der derefter vil fremsende en kopi af artiklen. Skriv til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Link til index finder du her

Stikordsregister til Thisted Amts Tidende 1882-1936

Som overskriften fortæller er dette en database med et stikordsregister til Thisted Amts Tidende 1882-1936. Men kun et index. Har du brug for at se en artikel kan du skrive til arkivet, der derefter vil fremsende en kopi af artiklen. Skriv til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Link til at søge i databasen finder du her

 

Stikordsregister til Thisted Amts Tidende 1882-1936

Som overskriften fortæller er dette en database med et stikordsregister til Thisted Amts Tidenden 1882-1936. Men kun et index. Har du brug for at se en artikel kan du skrive til arkivet, der derefter vil fremsende en kopi af artiklen. Skriv til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Link til at søge i databasen finder du her

 Vejledning i at søge 

Når du søger, skriver du hele eller dele af ord/talværdier, ganske som var det Google, du var igang med at søge på. Du kan også med fordel begrænse dine søgninger med +/- (ligesom på Google) f.eks:abort +sygehus -1976: find poster hvor ordet 'abort' optræder og hvor ordet 'sygehus' optræder men hvor '1976' ikke optræder.

Registrant over arkivalier opbevaret på arkivets afdeling i Frøstrup

Der er adgang til databasen her

 Vejledning i at søge 

Når du søger, skriver du hele eller dele af ord/talværdier, ganske som var det Google, du var igang med at søge på. Du kan også med fordel begrænse dine søgninger med +/- (ligesom på Google) f.eks:abort +sygehus -1976: find poster hvor ordet 'abort' optræder og hvor ordet 'sygehus' optræder men hvor '1976' ikke optræder.

Du kan også søge kombinere søgning f.eks. ved kun at finde poster frem for et bestemt sogn, f.eks: sogn:lild

Registrant over arkivets arkivalier med oprindelse i den gamle Sydthy Kommune frem til 2007

Der er adgang til databasen her

 Vejledning i at søge 

Når du søger, skriver du hele eller dele af ord/talværdier, ganske som var det Google, du var igang med at søge på. Du kan også med fordel begrænse dine søgninger med +/- (ligesom på Google) f.eks:abort +sygehus -1976: find poster hvor ordet 'abort' optræder og hvor ordet 'sygehus' optræder men hvor '1976' ikke optræder.

Du kan også søge kombinere søgning f.eks. ved kun at finde poster frem for et bestemt sogn, f.eks: sogn:sjørring

 

Registrant over arkivets arkivalier med oprindelse i den gamle Thisted Kommune frem til 2007

Der er adgang til databasen her

 Vejledning i at søge 

Når du søger, skriver du hele eller dele af ord/talværdier, ganske som var det Google, du var igang med at søge på. Du kan også med fordel begrænse dine søgninger med +/- (ligesom på Google) f.eks:abort +sygehus -1976: find poster hvor ordet 'abort' optræder og hvor ordet 'sygehus' optræder men hvor '1976' ikke optræder.

Du kan også søge kombinere søgning f.eks. ved kun at finde poster frem for et bestemt sogn, f.eks: sogn:sjørring

Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler