Den Nord-Cimbriske Tilskuer 25. juni 1830

Reportage fra kongebesøget i Thisted

 

"Den 21. juni var den glade dag, da Thisted indvånere skulle nyde den lykke at gense deres elskede konge, og for første gang se Hans kongelige Højhed prins Frederik Carl Christian i deres midte. Fra amtets østlige grænse, hvor Hans Majestæt modtoges af hr. konferentsråd, ridder Faye og flere embedsmænd escortredes allerhøjstsamme af en afdeling gamle kavallerister til hest, som ledsagede de høje personer til Thorup Præstegaard. Her behagede Hans Majestæt Kongen og Hans kongelige Højhed med følge, at indtage et middagsmåltid hos hr. provst Munck, og derpaa at fortsætte rejsen videre, til Østerild, hvor Hr. Kancelliråd Byfoged Lutzhøft og flere embedsmænd havde indfundet sig, tillige med et ridende armeret kor fra Thisted under hr. løjtnant Toftes kommando, for at ledsage Hans Majestæt til Thisted, hvor de høje kongelige personer, under kanonernes torden, klokkernes ringen og en talrig folkemængdes jubel indtraf, omtrent kl. 6 om aftenen, og behagede at aftræde hos hr. konferentsråd ridder Faye. På hovedlandevejene såvel østen som vesten for byen fandtes opført smagfulde æresporte. Uagtet Hans Majestæt Kongen denne dag var rejst over 16 mile, behagede det dog allerhøjstsamme, straks efter ankomsten at modtage kur, og derpå i forening med Hans kongelige Højhed Prins Frederik Carl Christian, at tage rådstuen, den kongelige plantage, hospitalet, sprøjterne og flere offentlige indretninger i allerhøjeste øjesyn; herpå lod endnu samme aften H. M. sig embedsmændenes protokoller forevise. - På torvet, hvor en uoverskuelig folkemængde havde forsamlet sig for at skue den elskede landsfader, paraderede byens borgerkorps med vajende fane og klingende spil. Om aftenen var hele byen illumineret, hvoriblandt hr. kammerråd amtsforvalter Carocks med flere hundrede lamper elegant oplyste have, fortrinligt udmærkede sig. Det behagede H.K.H. prins Frederik Carl Christian i hans logi hos hr. kancelliråd byskriver toft at stede flere af byens om omegnens embedsmænd og honoratiores til kur. - Om morgenen gav Hans Majestæt allernådigst audiens; og kl. omtrent 7 forlod Hans Majestær igen Thisted, ekskorteret af det armerede ridende kor til Sundby Bro, hvor hr. overauditør herredsfoged de Fischer havde indfundet sig for at modtage Hans Majestæt."

Og på den sidste side i avisen er der indrykket et stillingsannonce:

"En skikkelig mands søn, som er konfirmeret, har gode almindelige skolekundskaber, især skriver en god tydelig hånd, besidder en god moralsk karakter - kan få plads på et kontor hos en embedsmand. Det nærmere erfares af hr. postmester Carstensen i Thisted."

 

 Nordcimbriske-tilskuer-1830

Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler